Wakacje kredytowe Credit Agricole

W banku Credit Agricole wnioski o zawieszenie spłat kredytu hipotecznego, tzw. wakacje kredytowe będzie można składać od dnia 29 lipca 2022 r. W tym celu Bank Credit Agricole udostępnił formularz, poprzez który klienci będą mogli wnioskować o zawieszenie spłat kredytu.

Do wypełnienia formularzu potrzebne będą takie dane jak:
- nr telefonu, i adres korespondencyjny (dane te muszą być zgodne z tymi, które podane były podczas podpisywania umowy lub później. Jeśli dane zmieniły się, należy je zaktualizować w banku przed złożeniem wniosku),
- imię i nazwisko,
- PESEL,
- numer rachunku do spłaty rat kredytu hipotecznego,
- dzień na który przypada termin płatności,
- okres zawieszenia spłaty, który nas interesuje.

Należy również złożyć oświadczenia o treści:
Oświadczam, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych”,
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"
Oświadczam, że nie korzystam z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 7 lipca 2022 o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz. U. 2022 poz. 1488) w innym banku oraz nie złożyłem wniosku o przyznanie takiego zawieszenia w innym banku”.

Wniosek można będzie złożyć na kilka sposobów:
- w formie elektronicznej za pomocą strony internetowej (rekomendowane przez bank, ponieważ znacznie przyspieszy czas realizacji),
- w formie papierowej (wniosek do pobrania na stronie) w oddziele banku lub drogą listowną na adres:
Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
z dopiskiem na kopercie "Ustawowe wakacje kredytowe"
- jako skan lub zdjęcie przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: Wakacje_ustawowe_hipoteka@credit-agricole.pl

Uwaga! Wniosek o zawieszenie płatności raty musi być złożony przed dniem płatności raty, oznacza to, że bank może zawiesić spłatę tylko tej raty, której termin płatności jeszcze nie minął.
Bank Credit Agricole rekomenduje aby było to co najmniej 3 dni przed terminem płatności raty.

Odrębne wnioski należy złożyć, jeśli chcesz zawiesić spłatę rat kredytu za miesiące nienastępujące po sobie.

Obecnie można wnioskować o zawieszenie spłat za rok 2022 (na bieżący oraz przyszły kwartał), formularz za rok 2023 zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Do 21 od otrzymania wniosku, bank prześle pocztą tradycyjną potwierdzenie otrzymania wniosku oraz okresu zawieszenia spłat z nowym harmonogramem spłat.

Należy pamiętać, że jeśli złożysz wniosek o zawieszenie spłat raty kredytu, a nie jesteś jedynym kredytobiorcą, to pozostali kredytobiorcy nie będą mogli zawiesić spłat innego kredytu.

Ważne informacje:
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

Credit Agricole Bank Polska S.A
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
Polska

Dane kontaktowe z dnia