Wakacje Kredytowe Alior Bank

Alior Bank wnioski o wakacje kredytowe na trzeci kwartał 2022 przyjmuje od 29 lipca 2022 r. Wnioski na kolejne kwartały zostaną udostępnione w późniejszym terminie.


UWAGA! W Alior Banku możemy również składać Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytowej (zgodnie z art. 31fa-31fc Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – dalej „Ustawa”) jednak jest to zupełnie inny wniosek.
Chcąc skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych wchodzących w życie dnia 29 lipca 2020 r. należy złożyć ' Wniosek o Wakacje Hipoteczne'.

Wniosek o Wakacje Hipoteczne można złożyć na dwa sposoby:
- w bankowości internetowej Alior Online - zakładka 'Moje sprawy' - 'Dyspozycje, opinie i potwierdzenia'.
Wniosek składa jeden kredytobiorca, jeśli zaś nie jest jedynym kredytobiorcą, bank będzie kontaktował się telefonicznie z pozostałymi współkredytobiorcami aby uzyskać ich zgodę na zawieszenie spłaty rat kredytu. Jeśli któryś z współkredytobiorców sprzeciwi się, wniosek nie zostanie zrealizowany.
- w oddziale banku (ale nie w placówkach partnerskich) w tym celu należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport). Jeśli nie jesteś jedynym kredytobiorcą, muszą w oddziale wstawić się wszyscy współkredytobiorcy.

Wniosek o Wakacje Hipoteczne należy złożyć najpóźniej dzień przed terminem zapadalności raty do godziny 22:00
W ciągu 21 dni od złożenia wniosku bank prześle potwierdzenie zawieszenia spłat raty mailowo lub listownie.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Infolinią pod numerem 19 502

 

Ważne informacje:
- w latach 2022 -2023 łącznie będziemy mieli możliwość zawieszenia spłaty kredytu na 8 miesięcy, przy czym
od 1 sierpnia do 30 września 2022 r. spłatę kredytu możemy zawiesić na 2 miesiące
od 1 października do 31 grudnia 2022 r. na 2 miesiące
zaś od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. możemy zawiesić spłatę na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.
- w ramach wakacji kredytowych możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (czyli kredyt musi dotyczyć nieruchomości w której mieszkasz).
- kredyt musi być w PLN
- umowa kredytowa musi być zawarty przed 1 lipca 2022 oraz okres kredytowania musi się kończyć po 1 stycznia 2023r.
- zawieszenie spłaty oznacza, że raty te zapłacisz w późniejszym okresie, tzn. wydłużony zostanie okres kredytowania,
- zawieszenie dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej,
- wakacje kredytowe nie spowodują zawieszenia wszelkich opłat i składek ubezpieczeniowych powiązanych z umową kredytową,
- nie zapłacisz odsetek za okres wakacji,
- nie można zawiesić spłaty kredytu w miesiącu, w którym pobrana została już przez bank rata,
- informacja o zawieszeniu spłaty kredytu zostanie przekazana do Biura Informacji Kredytowej S.A.

 

 

rodzaj kontaktu
Kontakt telefoniczny
Adres

Alior Bank Spółka Akcyjna
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa
Polska

Dane kontaktowe z dnia